Trái phiếu bảo lãnh

Trái phiếu chắc chắn là gì?

Trái phiếu chắc chắn được thiết kế để đảm bảo hoạt động khi đối mặt với một loạt rủi ro cụ thể. Mỗi trái phiếu bảo lãnh phải được điều chỉnh riêng để đáp ứng các nhu cầu cụ thể.

Trái phiếu bảo lãnh là một thỏa thuận mà theo đó một bên, người bảo lãnh, bảo đảm cho một bên khác, bên có quyền, việc thực hiện nghĩa vụ của bên thứ ba là bên giao bảo lãnh.

Các loại bảo đảm phổ biến nhất là:

Hợp đồng trái phiếu chắc chắn

Trái phiếu chắc chắn hợp đồng là trái phiếu mà chính phủ hoặc chủ sở hữu của một dự án xây dựng có thể yêu cầu một nhà thầu có được. Có ba loại trái phiếu bảo đảm hợp đồng:

  • Trái phiếu dự thầu – Bảo vệ chủ dự án (người có trách nhiệm) trong trường hợp người đấu thầu thành công sẽ không tham gia hợp đồng và sẽ không cung cấp các trái phiếu bảo đảm bắt buộc hoặc các bảo đảm khác
  • Trái phiếu hiệu suất – Cung cấp sự bảo vệ cho bên có quyền nếu nhà thầu mặc định nghĩa vụ của mình theo hợp đồng ngoại quan
  • Trái phiếu thanh toán– Bảo đảm rằng nhà thầu sẽ thanh toán các hóa đơn cho nhà thầu phụ, nhân công và vật tư liên quan đến dự án xây dựng.

Trái phiếu chắc chắn thương mại

Trái phiếu Đảm bảo Thương mại được yêu cầu đối với các cá nhân hoặc doanh nghiệp bởi chính phủ, pháp luật hoặc các tổ chức khác. Trái phiếu của khách du lịch & amp; Bảo hiểm Đặc biệt cung cấp các loại trái phiếu bảo lãnh thương mại sau:

  • Giấy phép và cho phép trái phiếu – yêu cầu của pháp lệnh hoặc quy định của tiểu bang, thành phố hoặc liên bang. Ví dụ bao gồm trái phiếu thực hiện và thanh toán, trái phiếu hải quan, trái phiếu thuế và trái phiếu kho.
  • Trái phiếu tòa án, bao gồm: Trái phiếu tư pháp, được yêu cầu đối với nguyên đơn hoặc bị đơn trong thủ tục tố tụng tư pháp, để bảo lưu quyền của đương sự đối lập hoặc các bên quan tâm khác
  • Trái phiếu ủy thác – yêu cầu của những người quản lý quỹ tín thác dưới sự giám sát của tòa án.
  • Công trái chính thức – theo yêu cầu của luật đối với một số người nắm giữ chức vụ nhà nước, để bảo vệ công chúng khỏi sự vi phạm của một quan chức hoặc việc một quan chức không trung thành thực hiện nhiệm vụ.
  • Trái phiếu khác – Trái phiếu không phù hợp với bất kỳ loại nào khác ở trên.