Tiết kiệm đại học

Tiết kiệm đại học là gì?

Tiết kiệm Đại học là một tài khoản mà mọi người gửi tiền để tiết kiệm cho các chi phí liên quan đến trường đại học. Các khoản tiền trong tài khoản tiết kiệm đại học 529 được hoãn thuế và nếu được sử dụng trực tiếp để trả tiền học đại học, thì được miễn thuế ở cấp liên bang. Chúng đôi khi cũng được miễn ở cấp tiểu bang.