Thu nhập người khuyết tật

Thu nhập Người khuyết tật là gì?

Bảo hiểm thu nhập do tàn tật (DI) cung cấp thu nhập bổ sung trong trường hợp ốm đau hoặc tai nạn dẫn đến tàn tật khiến người được bảo hiểm không thể làm việc thường xuyên của họ. Quyền lợi thường được trả hàng tháng để người được bảo hiểm có thể duy trì mức sống và tiếp tục chi trả các chi phí thông thường.