Thỏa thuận Mua / Bán

Thỏa thuận Mua / Bán là gì?

Thỏa thuận mua và bán là một thỏa thuận ràng buộc pháp lý được sử dụng để phân bổ lại cổ phần của một doanh nghiệp nếu chủ sở hữu qua đời hoặc rời khỏi doanh nghiệp. Còn được gọi là “thỏa thuận mua – bán”, “thỏa thuận mua lại”, “ý chí kinh doanh” hoặc “khởi động kinh doanh”, các thỏa thuận mua và bán được sử dụng bởi các công ty sở hữu duy nhất, công ty hợp danh và các công ty đóng cửa để chia cổ phần hoặc lãi suất kinh doanh của một chủ sở hữu, đối tác hoặc cổ đông.