Phần D

Chương trình Medicare Phần D (Thuốc theo toa) là gì?

  • Medicare cung cấp bảo hiểm thuốc theo toa cho tất cả mọi người có Medicare. Nếu bạn quyết định không nhận bảo hiểm thuốc Medicare khi lần đầu tiên bạn đủ điều kiện, bạn có thể sẽ phải trả tiền phạt ghi danh trễ.
  • Để được bảo hiểm thuốc Medicare, bạn phải tham gia chương trình do công ty bảo hiểm hoặc công ty tư nhân khác được Medicare chấp thuận. Mỗi chương trình có thể khác nhau về chi phí và các loại thuốc được đài thọ.

Đăng ký bảo hiểm thuốc (Phần D)

  • Khi bạn quyết định cách thức nhận bảo hiểm Medicare của mình, bạn có thể chọn Chương trình Medicare Advantage (Phần C) và / hoặc bảo hiểm thuốc theo toa của Medicare (Phần D).