Phần C

Medicare Phần C là gì?

  • Phần C là Chương trình Medicare Advantage
  • Bạn có thể nhận các quyền lợi Medicare của mình thông qua Original Medicare, hoặc Chương trình Medicare Advantage (như HMO hoặc PPO). Nếu bạn có Original Medicare, chính phủ sẽ trả tiền cho các quyền lợi Medicare khi bạn nhận được chúng. Các Chương trình Medicare Advantage, đôi khi được gọi là “Phần C” hoặc “Các Chương trình MA”, được cung cấp bởi các công ty tư nhân được Medicare chấp thuận. Medicare trả tiền cho các công ty này để đài thọ các quyền lợi Medicare của bạn. Nếu bạn tham gia Chương trình Medicare Advantage, chương trình sẽ cung cấp tất cả bảo hiểm Medicare Phần A (Bảo hiểm Bệnh viện) và Medicare Phần B (Bảo hiểm Y tế) của bạn.
  • Các Chương trình Medicare Advantage có thể cung cấp thêm bảo hiểm, như các chương trình thị giác, thính giác, nha khoa và / hoặc sức khỏe và sức khỏe. Hầu hết bao gồm bảo hiểm thuốc theo toa của Medicare (Phần D). Ngoài phí bảo hiểm Phần B, bạn thường trả phí bảo hiểm hàng tháng cho Chương trình Medicare Advantage.