Nha khoa & Thị giác

Làm thế nào để nhận được bảo hiểm Nha khoa / Thị lực?

  • Original Medicare không đài thọ cho hầu hết các dịch vụ chăm sóc nha khoa hoặc liên quan đến kê đơn kính.
  • Bạn có thể nhận được bảo hiểm Nha khoa và / hoặc Thị lực bằng cách mua bảo hiểm độc lập hoặc thông qua Chương trình Medicare Advantage.