MediGap

MediGap là gì?

  • Chính sách Medicare Supplement (MediGap) do các công ty tư nhân bán, có thể giúp thanh toán một số chi phí chăm sóc sức khỏe mà Original Medicare không bao trả, như đồng thanh toán, đồng bảo hiểm và các khoản khấu trừ.
  • Một số chính sách MediGap cũng cung cấp bảo hiểm cho các dịch vụ mà Originals Medicare không bao trả, chẳng hạn như chăm sóc y tế khi bạn đi du lịch bên ngoài Hoa Kỳ. Nếu bạn có Original Medicare và bạn mua chính sách Medigap, Medicare sẽ thanh toán phần của mình trong số tiền được Medicare chấp thuận cho các chi phí chăm sóc sức khỏe được đài thọ. Sau đó, chính sách Medigap của bạn thanh toán phần của nó.
  • Chính sách Medigap khác với Chương trình Medicare Advantage. Những chương trình đó là những cách để nhận các quyền lợi Medicare, trong khi chính sách Medigap chỉ bổ sung các quyền lợi Medicare Nguyên bản của bạn.