Lợi ích về thể dục / phòng tập thể dục

Làm thế nào để nhận được lợi ích thể dục?

  • Bạn có thể nhận được các quyền lợi về thể dục (phòng tập thể dục) thông qua một Chương trình Bổ sung Medicare hoặc Medicare Advantage đã chọn – mà không phải trả thêm phí