Kế hoạch tài chính

Kế hoạch tài chính là gì?

  • Kế hoạch tài chính là quá trình ước tính số vốn cần thiết và xác định mức độ cạnh tranh của nó. Nó là quá trình hình thành các chính sách tài chính liên quan đến việc mua sắm, đầu tư và quản lý các quỹ của một doanh nghiệp.
  • Quá trình xác định nhu cầu hoặc mục tiêu tài chính của một người hoặc công ty cho tương lai và các phương tiện để đạt được chúng. Lập kế hoạch tài chính liên quan đến việc quyết định những khoản đầu tư và hoạt động nào sẽ phù hợp nhất trong cả hoàn cảnh kinh tế cá nhân và rộng hơn. Tất cả đều bình đẳng, lập kế hoạch tài chính ngắn hạn ít không chắc chắn hơn so với lập kế hoạch tài chính dài hạn vì nói chung, xu hướng thị trường dễ dự đoán hơn trong ngắn hạn. Tương tự như vậy, các kế hoạch tài chính ngắn hạn dễ dàng sửa đổi hơn trong trường hợp có sự cố xảy ra do khung thời gian ngắn.