IRA, Retirement

Tài khoản Hưu trí Cá nhân (IRA) là gì?

Tài khoản Hưu trí Cá nhân là một tài khoản hưu trí được hoãn thuế dành cho một cá nhân cho phép các cá nhân dành tiền hàng năm, với thu nhập được hoãn thuế cho đến khi việc rút tiền bắt đầu ở tuổi 59 1/2 trở lên (hoặc sớm hơn, với mức phạt 10%). Số tiền chính xác phụ thuộc vào năm và tuổi của bạn. IRA có thể được thành lập tại ngân hàng, quỹ tương hỗ hoặc công ty môi giới. Chỉ những người không tham gia vào chương trình hưu trí tại nơi làm việc hoặc những người có tham gia và đáp ứng các hướng dẫn về thu nhập nhất định mới có thể đóng góp được khấu trừ cho IRA. Tất cả những người khác có thể đóng góp cho IRA trên cơ sở không khấu trừ.