Chăm sóc dài hạn

Chăm sóc dài hạn là gì?

Chăm sóc Dài hạn là các dịch vụ bao gồm chăm sóc y tế và phi y tế được cung cấp cho những người không thể thực hiện các hoạt động cơ bản của cuộc sống hàng ngày như mặc quần áo hoặc tắm. Các hỗ trợ và dịch vụ dài hạn có thể được cung cấp tại nhà, trong cộng đồng, trong cuộc sống được hỗ trợ hoặc trong các viện dưỡng lão. Các cá nhân có thể cần hỗ trợ và dịch vụ lâu dài ở mọi lứa tuổi. Medicare và hầu hết các chương trình bảo hiểm y tế không thanh toán cho dịch vụ chăm sóc dài hạn.