CA được bảo hiểm

Covered California là gì?

Covered California là thị trường bảo hiểm y tế ở tiểu bang California của Hoa Kỳ. Do Đạo luật Bảo vệ Bệnh nhân và Chăm sóc Giá cả phải chăng (ACA), sàn giao dịch cho phép các cá nhân và doanh nghiệp nhỏ mua bảo hiểm y tế với mức trợ cấp của liên bang. Nó được quản lý bởi một cơ quan độc lập của chính phủ California.

Ai đủ điều kiện tham gia Covered California?

Công dân Hoa Kỳ, công dân Hoa Kỳ và những cá nhân hiện diện hợp pháp đáp ứng tất cả các yêu cầu về tính đủ điều kiện khác, chẳng hạn như cư trú tại tiểu bang California, có thể đủ điều kiện để mua một chương trình bảo hiểm y tế thông qua Covered California và có thể đủ điều kiện nhận hỗ trợ tài chính.