Bảo hiểm Trách nhiệm Thực hành Việc làm

Bảo hiểm Trách nhiệm Thực hành Việc làm

Bảo hiểm Trách nhiệm Thực hành Việc làm (EPLI) bảo hiểm cho doanh nghiệp đối với một loạt các khoản nợ. Từ các khiếu nại và kiện cáo về việc chấm dứt sai trái, vi phạm Đạo luật Nghỉ phép Gia đình và Y tế, phân biệt đối xử và quấy rối / trả đũa tại nơi làm việc, chủ doanh nghiệp phải đối mặt với nhiều trách nhiệm pháp lý tiềm ẩn từ nhân viên, khách hàng hoặc nhà cung cấp của họ. EPLI có thể được mua như một phần của Chính sách của Chủ sở hữu Doanh nghiệp hoặc như một chính sách kinh doanh độc lập. Các khiếu nại phổ biến bao gồm các vụ kiện về tiền lương và giờ làm cũng như phân loại sai việc làm status.