Bảo hiểm sự cố cơ học

Bảo hiểm Sự cố Cơ học (MBI) Làm gì?

Bảo hiểm Sự cố Cơ khí (MBI) bao gồm các sửa chữa đối với các bộ phận cơ khí của xe đối với xe của bạn không liên quan đến tai nạn. MBI bảo hiểm cho các phương tiện đã qua sử dụng hoặc cho thuê và phải được mua trong một số yêu cầu nhất định (tức là thời gian hoặc quãng đường).

Các ngoại lệ phổ biến đối với phạm vi bảo hiểm trong loại bảo hiểm này là các sửa chữa được yêu cầu bởi:

  • Bảo trì không đúng cách
  • Hao mòn thường xuyên
  • Thiệt hại cố ý
  • Lạm dụng phương tiện của bạn
  • Ăn mòn

Lưu ý rằng MBI không bao gồm bảo dưỡng thường xuyên (tức là thay dầu, điều chỉnh, v.v.).

Bảo hiểm Sự cố Cơ học có Bắt buộc không?

Không, đây không phải là một yêu cầu bắt buộc phải có.

Điều gì sẽ xảy ra nếu tôi không có bảo hiểm hỏng hóc cơ học?

Bạn sẽ phải tự bỏ tiền túi chi trả cho tất cả các hư hỏng cơ học đối với xe của mình.