Niên kim

Niên kim là gì?

Niên kim là một sản phẩm tài chính trả một dòng thanh toán cố định cho một cá nhân, chủ yếu được sử dụng như một nguồn thu nhập cho người về hưu. Niên kim được tạo ra và bán bởi các tổ chức tài chính, chấp nhận và đầu tư tiền từ các cá nhân và sau đó, sau khi được lập niên kim, phát hành một luồng thanh toán vào thời điểm sau đó. Khoảng thời gian khi một niên kim được tài trợ và trước khi các khoản thanh toán bắt đầu được gọi là giai đoạn tích lũy. Sau khi các khoản thanh toán bắt đầu, hợp đồng đang trong giai đoạn niên kim.